Podmínky pronájmu

 • Rámové lešení smí být použito jako pracovní lešení třídy 3 podle ČSN 738111.
 • Lešení smí být použito pouze k účelům, pro které bylo zkonstruováno, předáno a převzato zákazníkem k užívání.
 • Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce musí z uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
 • Změna, nebo úprava užívání, která by mohla ovlivnit statickou, funkční nebo pracovní bezpečnost se vždy musí posoudit pod odborným dohledem zhotovitele, nebo bezpečnostním technikem.
 • Objednavatel vždy před užitím konstrukce provádí kontrolu jako celku. (Nesmí chybět ukončovací zábradlí, kotvy, žebříky, volné nohy lešení atd.)
 • Konstrukce musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena. Na podlážkách nesmí mít skladován materiál a ani jiné další volné části, které by mohli ohrozit svým pádem další pracovníky.
 • Materiál může byt skladován na konstrukci lešení jen na dobu nezbytně nutnou a v takovém množství, aby nepřesáhl maximální dovolené zatížení na danou plochu.
 • Lešení je předáno zpět očištěné od malt, lepidel a barev.
 • Jakékoliv závady zjištěné při prohlídkách musí být odstraněny.
 • Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede zhotovitel na žádost objednatele .
 • Od předání objednavatel plně zodpovídá za lešení až do doby demontáže
 • Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do konstrukce lešení.
 • Je zakázáno připevňování dalších lešenářských konstrukcí nebo jiných stavebních zařízení (shozy, výtahy, plachty, sítě). Mělo by to za následek změnu statického zatížení, tím pádem by to ovlivnilo bezpečnostní podmínky konstrukce. Nezbytná je proto konzultace s dodavatelem.
 • Není dovoleno jakýmkoliv způsobem krátit, řezat nebo upravovat lešení.
 • Bude-li takto lešení poškozené, zákazník uhradí jednotlivé dílce v plné výši ceny.
 • Dodatečné úpravy, přestavby apod., které nejsou stanoveny ve smlouvě pronájmu budou účtovány extra.
 • V případě špatné přístupnosti nebo parkovaní v místu pracoviště se objednavatel zaručuje o zpřístupnění nebo o zajištění parkování v co nejbližším místě realizace lešení. V případě nezajištění pracovního místa, konstrukce nebude zbudována a bude vyžadována po objednavateli finanční odškodnění za náklady.